info@foodzi.nl

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Foodzi Event Support B.V., gevestigd te Aalsmeer. Foodzi Event Support B.V. hierna te noemen als Foodzi Event Support.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Foodzi Event Support en een opdrachtgever waarop Foodzi Event Support deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Foodzi Event Support opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Foodzi Event Support worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Foodzi Event Support gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Foodzi Event Support is ingestemd.

6. Foodzi Event Support is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle offertes en aanbiedingen van Foodzi Event Support zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.

3. Een overeenkomst met Foodzi Event Support komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door Foodzi Event Support wordt ontvangen danwel zodra Foodzi Event Support is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. Foodzi Event Support kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.

4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Foodzi Event Support aan opdrachtgever zijn bevestigd.

5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die Foodzi Event Support verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van Foodzi Event Support. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.

ARTIKEL 3. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), en exclusief bezorgkosten en van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.

3. Indien Foodzi Event Support en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Foodzi Event Support ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is Foodzi Event Support gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

7. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door Foodzi Event Support, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

ARTIKEL 4. BETALING
1.Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Foodzi Event Support aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Foodzi Event Support is aangegeven.

2. Foodzi Event Support behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 500 van 40% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

3. Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Foodzi Event Support is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Foodzi Event Support als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.

5. Foodzi Event Support heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ARTIKEL 5. ANNULERING
1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Foodzi Event Support het aanbod niet onverwijld verwerpt.

a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Catering Aelsmeer te betalen.
b. Bij annulering meer dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan Foodzi Event Support te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 75% van de totaalsom aan Foodzi Event Support te betalen.
d. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan Foodzi Event Support te betalen.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Foodzi Event Support heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De uitvoering van de overeenkomst door Foodzi Event Support is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het feest, vergadering, bruiloft, evenement of andere cateringactiviteit, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Foodzi Event Support verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Foodzi Event Support. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Foodzi Event Support verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien Foodzi Event Support bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Foodzi Event Support niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle van belang zijnde informatie c.q. niet de juiste informatie heeft verstrekt.

3. Foodzi Event Support behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door Foodzi Event Support gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.

4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met hetgeen is overeengekomen.

5. Foodzi Event Support is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Foodzi Event Support in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Foodzi Event Support een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.

6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Foodzi Event Support dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

7. Ingeval Foodzi Event Support goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.

8. Ingeval Foodzi Event Support goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van Foodzi Event Support.

9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Foodzi Event Support van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

ARTIKEL 7. TRANSPORT EN WERKOMSTANDIGHEDEN
1. De keuze van het transport is aan Foodzi Event Support, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Foodzi Event Support is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is Foodzi Event Support gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Foodzi Event Support aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Foodzi Event Support behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

2. Opdrachtgever staat er voor in dat Foodzi Event Support alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die Foodzi Event Support nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig cateringklaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Foodzi Event Support wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Foodzi Event Support gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Foodzi Event Support hanteert voor het cateringklaar maken van de ruimten het uurtarief (inclusief BTW) van de medewerkers die deze ruimten cateringklaar maken, met een minimum van € 90 (inclusief BTW).

5. Opdrachtgever geeft Foodzi Event Support de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

6. Indien op het overeengekomen tijdstip na afloop van het evenement, feest, vergadering, bruiloft, e.d. de op te halen goederen, hulpmaterialen, e.d. niet transportklaar zijn, dan is Foodzi Event Support gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Foodzi Event Support berekent voor het transport klaar maken van de op te halen goederen een bedrag van 5% van het factuurbedrag met een minimum van € 90 (inclusief BTW).

ARTIKEL 8. RECLAME
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Foodzi Event Support te melden, zodat Foodzi Event Support de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van Foodzi Event Support betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.

2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan Foodzi Event Support schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Foodzi Event Support in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Foodzi Event Support in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
1. Foodzi Event Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Foodzi Event Support is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien Foodzi Event Support aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van Foodzi Event Support is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Foodzi Event Support is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Foodzi Event Support aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Foodzi Event Support geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Foodzi Event Support voor alle aanspraken van derden terzake.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Foodzi Event Support en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

7. Foodzi Event Support is niet aansprakelijk voor verlies of dienstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Foodzi Event Support.

ARTIKEL 10. ONTBINDING
1. Foodzi Event Support is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Foodzi Event Support ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Foodzi Event Support kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Foodzi Event Support op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Foodzi Event Support de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Foodzi Event Support tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Foodzi Event Support gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Foodzi Event Support vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Foodzi Event Support op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Foodzi Event Support zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Foodzi Event Support niet kan worden toegerekend.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of derden waarvan Foodzi Event Support gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

3. Indien opdrachtgever of Foodzi Event Support bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 12. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen en andere door Foodzi Event Support ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Foodzi Event Support. Indien goederen van Foodzi Event Support achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan Foodzi Event Support te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door Foodzi Event Support tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.

2. Opdrachtgever is gehouden de door Foodzi Event Support ter beschikking gestelde nonconsumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Foodzi Event Support te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door Foodzi Event Support ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan Foodzi Event Support te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Foodzi Event Support aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is Foodzi Event Support gerechtigd alle daaruit voor Foodzi Event Support voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Foodzi Event Support ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Foodzi Event Support die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens Foodzi Event Support aansprakelijk.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT
1. Alle overeenkomsten tussen Foodzi Event Support en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Foodzi Event Support en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.